Strzelectwo

Kurs instruktorów sportu specjalność strzelectwo sportowe

 

Kurs składa się z części ogólnej teorii sportu oraz z części specjalistycznej.

Część ogólna teoria sportu trwa ok. 7 spotkań co w systemie weekendowym trwa 4 weekendy kończy się egzaminem pisemnym po zdaniu którego otrzymują państwo zaświadczenie o ukończeniu części ogólnej teorii sportu ( zaświadczenie jest wydawane na Państwa wniosek, ponieważ jeżeli uczestniczą Państwo w części specjalistycznej to po jej zakończeniu jest wpisywane zaliczenie części ogólnej sportu a po odebraniu legitymacji to ona jest poświadczeniem o zaliczeniu tej części zajęć ). Zaświadczenie jest uznawane przez wszystkie placówki organizujące kursy instruktorskie, wiec możecie Państwo zrobić specjalizacje bez problemu w każdej innej placówce.

W przypadku uczestnictwa w następnym kursie o specjalności instruktora sportu (Nie Rekreacji Ruchowej), nie robicie już Państwo części ogólnej teorii sportu ponieważ cześć ogólną robimy tylko raz do wszystkich specjalizacji, należy tylko przedstawić legitymacje instruktorską.

Część specjalistyczna trwa ok. 18 spotkań w systemie weekendowym 9 weekendów kończy się egzaminem praktycznym .Po zaliczeniu obydwu egzaminów nabywają Państwo uprawnienia instruktora sportu o specjalności strzelectwo sportowe. W dniu zdania końcowego egzaminu otrzymują państwo zaświadczenie o ukończeniu kursu instruktorów ( Nie pozwala ono na prowadzenie zajęć tylko potwierdza ukończenie kursu, dopiero gdy Ministerstwo Sportu i Turystyki wpisze Państwa do swojej bazy danych osób posiadających uprawnienia instruktorskie w danej specjalności, nabywacie Państwo uprawnienia zawodowe pozwalające na taka działalność. Po zakończeniu kursu trwa to ok. 4 tygodni. Książeczka jest tylko dokumentem ,który potwierdza uprawnienia ).

W czasie trwania części ogólnej słuchacze na wykładach oraz w trakcie ćwiczeń poznają teoretyczne zagadnienia związane ze sportem m.in. dobór i selekcja w sporcie, rola i zakres kontroli w procesie szkolenia sportowego, struktura i planowanie szkolenia sportowego, budowa ciała rozwój fizyczny a sprawność fizyczna, społeczno-historyczne aspekty rozwoju sportu, wpływ czynników psychicznych na rozwój sportowców, instruktor sportu – jego rola i zadania w systemie szkolenia, zasady organizacji sekcji sportowej, rola i zakres badań lekarskich w sporcie fizjologiczne podstawy wydolności fizycznej i wytrzymałości, struktura i planowanie szkolenia sportowego, metody formy i środki szkolenia sportowego.

W czasie trwania części specjalistycznej słuchacze na wykładach a także w czasie zajęć praktycznych na strzelnicach poznają teoretyczne i praktyczne zagadnienia związane ze strzelectwem sportowym m.in. dobór i selekcja kandydatów do strzelectwa, przygotowanie sprawnościowe techniczne psychiczne i taktyczne, historia strzelectwa, budowa i wyposażenie strzelnic, nauka o broni i amunicji, proces odnowy w procesie strzelania sportowego, prowadzenie dokumentacji szkoleniowej, przepisy i regulaminy, prowadzenie obserwacji na treningu i zawodach, planowanie szkolenia sportowego. W czasie kursu odbywa się wiele zajęć praktycznych na strzelnicach gdzie słuchacze wykonują kontrolne strzelania konkurencji oraz nabywają praktyczne umiejętności nauczania strzelań poszczególnych konkurencji strzeleckich, organizują zawody strzeleckie oraz pod okiem trenerów prowadza zajęcia na zadane tematy. Zajęcia prowadzą trenerzy sekcji strzeleckiej CWKS Legia Warszawa.

Po zakończeniu części specjalistycznej organizujemy dodatkowo weekendowy kurs sędziego strzelectwa sportowego klasy trzeciej dla osób zainteresowanych.

Po zakończeniu kursu otrzymujecie Państwo książeczkę, poświadczającą uzyskanie tytułu zawodowego instruktora sportu o specjalności strzelectwo sportowe honorowanego w całej UE, wydawaną bezpośrednio przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Cena kursu obejmuje część ogólną oraz specjalizację, egzaminy oraz ewentualne egzaminy poprawkowe, materiały szkoleniowe oraz literaturę, opłaty obiektów szkoleniowych i strzelnic, wydanie zaświadczenia, ubezpieczenie oraz wszelkie inne koszty poniesione przez organizatora.

Wymagane dokumenty :

- ksero dokumentu potwierdzajace uzyskanie wykształcenia min. średniego (świadectwo ukończenia szkoły średniej, świadectwo maturalne, dyplom ukończenia szkoły wyższej lub ksero książeczki instruktorskiej sportu, jeżeli posiadacie Państwo uprawnienia instruktorskie).

- 2 zdjęcia legitymacyjne o wymiarach 3,5 na 4,5 cm.

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do wzięcia udziału w kursie instruktorów strzelectwa.

 

 

Zapraszamy Serdecznie

 

 

 

www.akademiainstruktorow.pl, e-mail info@akademiainstruktorow.pl